Monitoring Ustawy

O monitoringu

Instytut Spraw Publicznych rozpoczyna prowadzenie monitoringu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. 2014 poz. 1195). Naszym celem jest analiza wdrażania zapisów ustawy w pierwszym roku jej funkcjonowania i poznanie praktyki stosowania nowych przepisów zarówno przez podmioty, instytucje rozpatrujące petycje, jak i składających je obywateli. Jest to ważne m.in. ze względu na fakt braku monitoringu  stosowania ustawy przez organa ustawodawcze.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, każdy organ władzy publicznej (m.in. Sejm i Senat, premier, minister, organy uchwałodawcze i wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne) może być adresatem petycji. Można też je kierować do organizacji lub instytucji społecznych realizujących zadania publiczne.

Naszym monitoringiem obejmiemy wszystkie te grupy  podmiotów:

Będziemy także starać się oprzeć nasz monitoring o informacje od podmiotów składających petycję – nie tylko obywateli, ale także organizacji, podmiotów gospodarczych czy instytucji publicznych.

Zadaniem monitoringu będzie:

  • Dostarczanie informacji i budowanie wiedzy na temat różnych aspektów funkcjonowania ustawy o petycjach (m.in. wypełnianie obowiązków nakładanych ustawą na podmioty zobowiązane do rozpatrywania petycji, procedury związane ze składaniem i rozpatrywaniem petycji etc., przyjazność i przejrzystość procedur stosowanych przez organy władzy publicznej przy rozpatrywaniu petycji)
  • Ocena świadomości i wiedzy obywateli nt. petycji i korzystania z tego mechanizmu,
  • Ocena wiedzy organów władzy publicznej nt. obowiązków nakładanych przez ustawę o petycjach,
  • Identyfikacja zarówno dobrych, jak i złych praktyk związanych z wykorzystywaniem mechanizmu petycji,
  • Wypracowanie rekomendacji popartych wynikami systematycznie prowadzonej obserwacji i analizy.

Zapraszamy do bieżącego śledzenia publikowanych przez nas informacji!