Twoje prawo: Europetycja do Parlamentu Europejskiego

Obywatele polscy, obok petycji do polskich organów władzy publicznej, mogą, podobnie jak inni obywatele Unii Europejskiej, składać również petycje do Parlamentu Europejskiego. Stanowi o tym artykuł 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.   W traktatowym artykule zapisano: Wszyscy obywatele Unii, jak również wszystkie osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania …

Analiza: Ustawowa regulacja prawa petycji – narzędzie społecznej partycypacji

Zgodnie z ustawa konstytucją RP każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i …

Ekspertyza: Petycja instrumentem rozwiązywania problemów społecznych

Petycja jako instrument sprawnego rozwiązywania problemów społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego Istotne różnice między wnioskiem i skargą Warszawa, 11 maja 2015 r Prof. zwycz. Hubert Izdebski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski   Uwagi wstępne Przedmiotem niniejszej ekspertyzy 1 jest zastosowanie w jednostkach samorządu terytorialnego instytucji petycji mającej umocowanie w …